قیمت محصولات شیمیایی 17 آذر سال 98

🔴مبناي محاسبه اعلام قيمت ها بر اساس ارزنيمايي 109.709 ریال مي باشد .